Casino trực tuyến Roulette Roulette 3 khu Đặt cược 2 phương

thời gian ra mắt:2023-04-24 17:55   số lượt xem:
Sau khi cá cược roulette trực tuyến ghi 4 vòng quay,
1. Đặt cược vào hai lĩnh vực không được lặp lại, chẳng hạn như:
1123 1213 2311 3121 ...... v.v. (Chúng tôi đặt cược vào khu vực thứ hai và thứ ba)
2213 2123 3122 3212 ......vv.
3321 3231 2133 1323 ......vv.
3331 2223 1112 1131 ...... v.v. -- đặt cược vào hai khu vực không lặp lại
 
2. Nếu hai quận, hai huyện lặp lại
 
1122 2233 3311... v.v. Liên tục -- không cược hoặc cược ngoài 2 vùng
1212 2323 3131... v.v., lặp lại ở giữa -- đặt cược vào hai quận cuối cùng 1
Cách cược roulette bậc thang martingale: Khi thua thì lên 1 bậc, cùng bậc thì cứ thắng 2 bậc liên tiếp là có thể xuống 1 bậc.
 
Cấp độ đầu tiên: 1, 1 = 2 = 2
Cấp độ thứ hai: 2, 2 = 4 = 62
Bậc ba: 3, 3 = 6 = 12
Bậc 4: 4, 4 = 8 = 203
Cấp năm: 5, 5 = 10 = 30
Cấp sáu: 6, 6 = 12 = 422
Bậc 7: 7, 7 = 14 = 56
Bậc 8: 8, 8 = 16 = 72
Bậc chín: 9, 9 = 18 = 90
Bậc 10: 10, 10= 20 =110 x 5 = 550
Phần sau chỉ mang tính chất tham khảo: chơi hơn 4 loại gấp đôi 500
Cấp 11: 11, 11=22=132
Cấp 12: 12, 12=24=156
Bậc 13: 13, 13=26=182
Cấp 14: 14, 14=28=210 x 5 = 1050